Dastia siivouspalvelu on valtakunnallinen kumppani

Siivouspalvelu Dastia on erikoistunut koko Suomen kattavien myymäläketjujen ja muiden konsernien siivouspalveluiden suunnitteluun, tuotantoon ja kehittämiseen. Dastian valtakunnalliset asiakaskohteet sijaitsevat jo yli 40 eri paikkakunnalla, lähes kaikkien Suomen suurimpien kaupunkien keskustoissa ja ostoskeskuksissa sekä lukuisissa pienemmissä taajamissa. Asiakaslähtöisesti konseptoidut toimitilapalvelut tukevat useiden vähittäiskaupan, vapaa-ajan palveluiden, elintarviketeollisuuden ja pienteollisuuden ketju- ja konserniasiakkaiden liiketoimintaa ympäri maata, taaten toimitilojen toimivuutta ja yritysten henkilökunnan sekä loppuasiakkaiden viihtyvyyttä, hygieniaa ja tuoteturvallisuutta.

Monitoimipaikkaisten ketjujen ja konsernien siivouspalvelu tarve määritetään aina yhdessä tilaajan kanssa ja toimitetaan yhdenmukaisesti kaikkiin asiakasyrityksen kiinteistöihin, oli sitten kyse pelkästä siivouspalvelusta tai siivouksen ja lisäpalveluiden (esim. hygieniapalveluiden, vaihtomattojen, kierrätysastioiden ja toimistotarvikkeiden) muodostamasta kokonaispalvelusta. Useista palvelun osa-alueista, kohteista ja kiinteistöistä muodostuvaa sopimusta hallitaan kokonaisuutena, jossa onnistumisen kannalta tärkeää on sekä optimaalisen tilanteen että poikkeamien hallinta osana laadukasta palvelukonseptia.

Maan laajuisen siivouspalvelun konseptointi

Alan innovatiivisena tiennäyttäjänä Dastian resurssit on valjastettu laajoilla maantieteellisillä alueilla sijaitsevien kiinteistökantojen yhdenmukaiseen palvelemiseen. Tarjoamme siivouspalvelua niin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella, Lahdessa kuin Oulussakin. Vaiheittain suunniteltu ja hallittu palveluprosessi työllistää eri vaiheissa useita ammattilaisia erilaisten toimintojen osalta. Dastian yhdenmukainen, sisäinen järjestelmä takaa, että tukitoiminnot sujuvat huomaamatta pääkonttorin ohjauksessa ja että miehistön ja työnjohdon näkyvä panos kohdistuu asiakaskohteiden palveluntuotannolle asetettujen liiketoiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden varmistamiseen.

Yhteisenä nimittäjänä Dastian valtakunnallisten palveluiden tuotannossa on palvelumuotoilullinen lähtökohta, jota voidaan kuvata seuraavien tehtävien kautta:

 1. Tilaajan liiketoiminnan ymmärtäminen ja tukeminen

  Kaikessa Dastian liiketoiminnassa lähtöajatuksena on kumppanuus. Palvelun ja yhteistyön suunnitteluvaiheessa oleellista on ymmärtää tilaajan (asiakasyrityksen) liiketoimintaa ja kohdistaa kaikki käytettävissä oleva ammattitaito sen tukemiseksi. Ratkaisevaa on siivouspalvelu tilaajan ja Dastian välinen vuoropuhelu, jonka tarkoituksena on määrittää siivouspalvelun sisällölliset ja laadulliset tavoitteet, palvelun laajuus sekä yhteistyön kannalta keskeiset työkalut. Vasta tämän jälkeen määritetään palvelun sisällölliset tehtävät ja resurssit.

 2. Tehokas ja yhdenmukainen järjestelmä

  Kun tilaajan liiketoimintaa tukevat tavoitteet on asetettu ja alustava resursointi laadittu, Dastia luo palveluprosessille tarvittavat ulkoiset ja sisäiset kuvaajat, laatii palvelun haltuunottosuunnitelman ja sopii tarkemman aikataulun yhdessä siivouspalvelu tilaajan kanssa. Kun siivouspalvelusopimus on syntynyt, asiakkuus siirretään Dastian omassa toiminnanohjausjärjestelmässä tuotannon tietokantaan, josta hallitaan prosessin aikatauluja, logistiikkaa ja muuta resurssointia. 3. Poikkeamien huomioiminen ja käsittely ‘normaaleina’ tapahtumina

  Palvelumuotoilullisessa ajatusmallissa pelkästään huolellinen suunnittelu ja konseptointi eivät riitä jatkuvan palvelun sisällön ja laadun takaamiseen. Palvelun hallintaan liittyy aina ihmisten, tekniikan ja ulkoisten tekijöiden (sää, liikenne yms) aiheuttamia poikkeamia, joita on usein vaikea ennakoida. Todennäköiset sekä mahdolliset poikkeamat pyritään määrittelemään ennen siivouspalvelu tuotannon aloitusta ja luodaan varasuunnitelma. Poikkeamien käsittelyssä on oleellista muuttaa proaktiivista toimintaa hetkellisesti reaktiiviseksi ja pyrkiä palauttamaan toiminta mahdollisimman nopeasti poikkeamaa edeltävälle tasolle. 4. Palvelun mallintaminen

  Laajojen kokonaisuuksien konseptoinnissa ja haltuunotossa keskeistä on myös toiminnan mallintaminen ennen varsinaista starttia. Palvelun mallintamisen tehtävänä on varmistaa teorian toiminta käytännössä ja tehdä tarvittavat muutokset ja korjaukset ennen laajamittaista käyttöönottoa. Olemassa olevan siivouspalvelu palvelusopimuksen osalta voidaan samalla periaatteella mallintaa mahdollisia muutoksia palvelun sisällössä ennen lopullisia muutoksia. Palvelun mallintamisella haetaan ennen kaikkea toiminnallista ja taloudellista hyötyä tilaajalle, mutta sillä on merkittävä rooli myös Dastian oman toiminnan tehostamisessa. 5. Palveluntuotanto ja kehitys yhdessä tilaajan kanssa

  Laajojen kokonaisuuksien hallinnassa keskeistä on tuloksien mittaaminen sekä jatkuva dialogi tilaajan ja toimittajana välillä. Dastian valtakunnalliseen kumppanuusmalliin kuuluu säännöllinen ohjausryhmätyöskentely, jossa yhdessä tilaajan edustajan kanssa tarkastellaan yhteistyötä palvelusopimuksen näkökulmasta. Tilaajan aktiivisuus sekä liiketoiminnassa tapahtuvien muutosten kommunikointi ohjausryhmässä tuottavat kehitysideoita, jotka usein jalostuvat palvelun laatua, vastaavuutta ja tehokkuutta kehittäviksi innovaatioiksi.

Kumppanuus lähtee yhteisen tavoitteen määrittelystä!

Valtakunnallisen kiinteistökannan siivouspalveluiden tuottajan valintaa tai vaihtoa ei kannata tehdä kevein perustein. Yhteistyö tulee rakentaa kumppanuuden pohjalle vuosien aikajänteellä, jolloin tilaajan toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt kohoavat merkittäviksi. Mikäli haluat kuulla tarkemmin siitä, kuinka koko Suomen kattava, valtakunnallinen siivouspalvelu kumppanuus Dastian kanssa voisi tukea yrityksesi liiketoimintaa, ota rohkeasti yhteyttä!