Koko maan kattava siivouspalvelu

Dastia on siivouspalvelu, joka on erikoistunut koko Suomen kattavien myymäläketjujen, ravintoloiden, kuntosalien ja muiden konsernien siivouspalveluiden suunnitteluun, tuotantoon ja kehittämiseen. Dastian valtakunnalliset asiakaskohteet sijaitsevat jo yli 40 eri paikkakunnalla, lähes kaikkien Suomen suurimpien kaupunkien keskustoissa ja ostoskeskuksissa sekä lukuisissa pienemmissä taajamissa. Asiakaslähtöisesti konseptoidut toimitilapalvelut tukevat useiden vähittäiskaupan, vapaa-ajan palveluiden, elintarvike- ja pienteollisuuden ketju- ja konserniasiakkaiden liiketoimintaa ympäri maata, taaten toimitilojen toimivuutta ja yritysten henkilökunnan sekä loppuasiakkaiden viihtyvyyttä, hygieniaa ja tuoteturvallisuutta.

Monitoimipaikkaisten ketjujen ja yritysten siivouspalvelun tarve määritetään aina yhdessä tilaajan kanssa ja toimitetaan yhdenmukaisesti kaikkiin asiakasyrityksen kiinteistöihin, oli sitten kyse pelkästä siivouksesta tai siivouksen ja lisäpalveluiden (esim. hygieniapalveluiden, vaihtomattojen, kierrätysastioiden ja toimistotarvikkeiden) muodostamasta kokonaispalvelusta. Useista palvelun osa-alueista, kohteista ja kiinteistöistä muodostuvaa sopimusta hallitaan kokonaisuutena, jossa onnistumisen kannalta tärkeää on sekä optimaalisen tilanteen että poikkeamien hallinta osana laadukasta palvelukonseptia.

Siivouspalvelu yrityksille koko Suomeen

Maan laajuinen siivouspalvelu yrityksille

Alan innovatiivisena tiennäyttäjänä siivouspalvelu Dastian resurssit on valjastettu laajoilla maantieteellisillä alueilla sijaitsevien kiinteistökantojen yhdenmukaiseen palvelemiseen. Tarjoamme siivouspalveluja yrityksille ympäri Suomea, mm. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Kouvolassa, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Seinäjoella,Oulussa ja Rovaniemellä. Vaiheittain suunniteltu ja hallittu palveluprosessi työllistää eri vaiheissa useita ammattilaisia erilaisten toimintojen osalta. Dastian yhdenmukainen, sisäinen järjestelmä takaa, että tukitoiminnot sujuvat huomaamatta pääkonttorin ohjauksessa ja että miehistön ja työnjohdon näkyvä panos kohdistuu asiakaskohteiden palveluntuotannolle asetettujen liiketoiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden varmistamiseen.

Yhteisenä nimittäjänä Dastian valtakunnallisten siivouspalveluiden tuotannossa on palvelumuotoilullinen lähtökohta, jota voidaan kuvata seuraavien tehtävien kautta:

Kaikessa Dastian liiketoiminnassa lähtöajatuksena on kumppanuus. Palvelun ja yhteistyön suunnitteluvaiheessa oleellista on ymmärtää tilaajan (asiakasyrityksen) liiketoimintaa ja kohdistaa kaikki käytettävissä oleva ammattitaito sen tukemiseksi. Ratkaisevaa on tilaajan ja Dastian välinen vuoropuhelu, jonka tarkoituksena on määrittää siivouspalvelun sisällölliset ja laadulliset tavoitteet, palvelun laajuus sekä yhteistyön kannalta keskeiset työkalut. Vasta tämän jälkeen määritetään palvelun sisällölliset tehtävät ja resurssit.

  1. Tilaajan liiketoiminnan ymmärtäminen ja tukeminen

  1. Tehokas ja yhdenmukainen järjestelmä

Kun tilaajan liiketoimintaa tukevat tavoitteet on asetettu ja alustava resursointi laadittu, Dastia luo palveluprosessille tarvittavat ulkoiset ja sisäiset kuvaajat, laatii palvelun haltuunottosuunnitelman ja sopii tarkemman aikataulun yhdessä palvelun tilaajan kanssa. Kun palvelusopimus on syntynyt, asiakkuus siirretään Dastian omassa toiminnanohjausjärjestelmässä tuotannon tietokantaan, josta hallitaan prosessin aikatauluja, logistiikkaa ja muuta resurssointia.

Palvelumuotoilullisessa ajatusmallissa pelkästään huolellinen suunnittelu ja konseptointi eivät riitä jatkuvan palvelun sisällön ja laadun takaamiseen. Palvelun hallintaan liittyy aina ihmisten, tekniikan ja ulkoisten tekijöiden (sää, liikenne yms) aiheuttamia poikkeamia, joita on usein vaikea ennakoida. Todennäköiset sekä mahdolliset poikkeamat pyritään määrittelemään ennen siivouspalvelun tuotannon aloitusta ja luodaan varasuunnitelma. Poikkeamien käsittelyssä on oleellista muuttaa proaktiivista toimintaa hetkellisesti reaktiiviseksi ja pyrkiä palauttamaan toiminta mahdollisimman nopeasti poikkeamaa edeltävälle tasolle.

  1. Poikkeamien huomioiminen ja käsittely ‘normaaleina’ tapahtumina

  1. Siivouspalvelun mallintaminen

Laajojen kokonaisuuksien konseptoinnissa ja haltuunotossa keskeistä on myös toiminnan mallintaminen ennen varsinaista starttia. Palvelun mallintamisen tehtävänä on varmistaa teorian toiminta käytännössä ja tehdä tarvittavat muutokset ja korjaukset ennen laajamittaista käyttöönottoa. Olemassa olevan siivouspalvelun palvelusopimuksen osalta voidaan samalla periaatteella mallintaa mahdollisia muutoksia palvelun sisällössä ennen lopullisia muutoksia. Palvelun mallintamisella haetaan ennen kaikkea toiminnallista ja taloudellista hyötyä tilaajalle, mutta sillä on merkittävä rooli myös Dastian oman toiminnan tehostamisessa.

Laajojen kokonaisuuksien hallinnassa keskeistä on tuloksien mittaaminen sekä jatkuva dialogi tilaajan ja toimittajana välillä. Dastian valtakunnalliseen kumppanuusmalliin kuuluu säännöllinen ohjausryhmätyöskentely, jossa yhdessä tilaajan edustajan kanssa tarkastellaan yhteistyötä palvelusopimuksen näkökulmasta. Tilaajan aktiivisuus sekä liiketoiminnassa tapahtuvien muutosten kommunikointi ohjausryhmässä tuottavat kehitysideoita, jotka usein jalostuvat palveun laatua, vastaavuutta ja tehokkuutta kehittäviksi innovaatioiksi.

  1. Palveluntuotanto ja kehitys yhdessä tilaajan kanssa

Kumppanuus lähtee yhteisen tavoitteen määrittelystä!

Valtakunnallisen kiinteistökannan siivouspalveluiden tuottajan valintaa tai vaihtoa ei kannata tehdä kevein perustein. Yhteistyö tulee rakentaa kumppanuuden pohjalle vuosien aikajänteellä, jolloin tilaajan toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt kohoavat merkittäviksi.

Haluatko kuulla tarkemmin siitä, kuinka koko Suomen kattava, valtakunnallinen kumppanuus Dastian kanssa voisi tukea yrityksesi liiketoimintaa? Ota rohkeasti yhteyttä!

Sampo Lehtisestä Dastian uusi toimitusjohtaja 1.3.2021 alkaen
Dastia-Siivous Oy:n hallitus on 1.3.2021 valinnut yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Sampo Lehtisen (s. 1978, TaM, MBA). Lehtinen on työskennellyt Dastian johtotehtävissä vuodesta 2013 ja yhtiön hallituksessa vuodesta 2015 alkaen.
lue lisää

Leave your open Feedback to Dastia!

"*" indicates required fields

When did this happen*
I accept the delivery of the personal and other information I have written on the form to Dastia for processing according to the purpose of use of the form.*

Jätä avoin palautteesi Dastialle!

"*" indicates required fields

Milloin tämä tapahtui*
Hyväksyn lomakkeelle kirjoittamieni henkilö- ja muiden tietojen toimittamisen Dastialle lomakkeen käyttötarkoituksen mukaista käsittelyä varten.*

Tarjouspyyntö

Osoitetiedot
Yhteystiedot